.....::    fonte.es     2019-01-15
 
A imaxe diaria da NASACr餩tos: Mario Zauner

(Pulsar foto para ampliar)Explanation: Is the heart and soul of our Galaxy located in Cassiopeia? Possibly not, but that is where two bright emission nebulas nicknamed Heart and Soul can be found. The Heart Nebula, officially dubbed IC 1805 and visible in the featured image on the bottom right, has a shape reminiscent of a classical heart symbol. The Soul Nebula is officially designated IC 1871 and is visible on the upper left. Both nebulas shine brightly in the red light of energized hydrogen. Also shown in this three-color montage is light emitted from sulfur, shown in yellow, and oxygen, shown in blue. Several young open clusters of stars are visible near the nebula centers. Light takes about 6,000 years to reach us from these nebulas, which together span roughly 300 light years. Studies of stars and clusters like those found in the Heart and Soul Nebulas have focused on how massive stars form and how they affect their environment.

Explicaci�n: Estᮠsituados en Casiopea o coraz�n e alma da nosa Galaxia? Posiblemente non, pero aqu onde se poden atopar d�as brillantes nebulosas de emisi�n chamadas Coraz�n e Alma. A nebulosa do Coraz�n, oficialmente denominada IC 1805, visible na imaxe destacada na parte inferior dereita, ten unha forma que lembra ao clᳩco solo do coraz�n. A nebulosa da Alma 頣o�ecida oficialmente como IC 1871 e aparece na esquina superior esquerda. Ambas nebulosas brillan destacadamente na cor vermella do hidr�xeno excitado. Nesta fotomontaxe de tres cores tam鮠se amosan as radiaci�ns lumicas emitidas polo xofre -de amarelo- e polo osno -de azul-. Varios c�mulos abertos de estrelas son visibles preto dos centros das nebulosas. A luz l鶡lle preto de 6.000 anos chegar ata n�s dende destas nebulosas, que xuntas ocupan aproximadamente 300 anos luz. Os estudos sobre estrelas e c�mulos de estrelas, semellantes aos atopados nas nebulosas do Coraz�n e da Alma, centrᲯnse en como se formaron as estrelas masivas e como afectan ao seu entorno.(Pulsar texto para cambiar de idioma)