.....::    fonte.es     2019-02-07
 
As lunacións
Our Moon's appearance changes nightly. As the Moon orbits the Earth, the half illuminated by the Sun first becomes increasingly visible, then decreasingly visible.

The featured video animates images taken by NASA's Moon-orbiting Lunar Reconnaissance Orbiter to show all 12 lunations that appear this year, 2018.

A single lunation describes one full cycle of our Moon, including all of its phases. A full lunation takes about 29.5 days, just under a month (moon-th).

As each lunation progresses, sunlight reflects from the Moon at different angles, and so illuminates different features differently.

During all of this, of course, the Moon always keeps the same face toward the Earth. What is less apparent night-to-night is that the Moon's apparent size changes slightly, and that a slight wobble called a libration occurs as the Moon progresses along its elliptical orbit.

O aspecto da Lúa cambia cada noite. A medida que a Lúa orbita á Terra, a metade iluminada polo Sol é cada vez máis visible e, a continuación, cada vez menos.

O vídeo é unha animación das fotografías tomadas polo Lunar Reconnaissance Orbiter e mostra as 12 lunacións do ano 2018.

Unha lunación describe un ciclo completo da Lúa con todas as súas fases. Unha lunación completa dura uns 29,5 días, un pouco menos dun mes.

A medida que avanza cada lunación, a luz solar reflíctese sobre a Lúa en diferentes ángulos e, por tanto, ilumina as diversas características de maneira diferente.

Durante todo iste tempo, a Lúa presenta sempre a mesma cara á Terra. O que é menos evidente dunha noite á outra é que o tamaño aparente da Lúa varía lixeiramente e que, mentres avanza na súa órbita elíptica , prodúcese unha lenta oscilación chamada libración.(Pulsar texto para cambiar de idioma)