.....::    fonte.es     2019-03-07
 
Científicos da NASA gravan as ondas de choque de avións supersónicosCréditos: NASA

(Pulsar foto para ampliar)A stunning series of images released this week has captured the moment two supersonic planes break the speed of sound to produce simultaneous sonic booms with interacting shockwaves.

The tests used a pair of T-38 aircraft from the U.S. Air Force Test Pilot School, at Edwards Base, flying just 30 feet apart, with an altitude difference of just 10 feet .

In a conventional supersonic aircraft, shockwaves from the nose, cockpit, inlets, wings and other features come together as they move through the atmosphere into strong shocks emanating from the nose and tail.

These are known as bow and tail shocks, respectively.

As these shockwaves pass over the ground, air pressure rises sharply, declines, then rises rapidly again.

It's this that produces the classic 'double-bang' sonic boom.

NASA has been working to develop its own supersonic craft with a quieter sonic boom, with hopes to enable supersonic flights over land. The X-59 Quiet SuperSonic Technology X-plane, or X-59 QueSST, will produce more of a sonic ‘rumble’.

Unha impresionante serie de imaxes publicadas esta semana capturaron o momento no que dous avións supersónicos rompen a velocidad do son para producir explosións sónicas simultáneas con ondas de choque que interactúan.

As probas utilizaron un par de aeronaves T-38 da Escola de pilotos de probas da Forza Aérea dos EE. UU., na Base Edwards, que voaban afastados só 30 pés (10 m), cunha diferenza de altitude de só 10 pés (3 metros).

Nun avión supersónico convencional as ondas de choque do nariz, a cabina, as tomas de aire, as ás e outras estruturas, únense a medida que avanzan a través da atmosfera en forma de fortes golpes que saen do nariz e a cola.

Estos son coñecidos como choques de proa e cola, respectivamente.

A medida que estas ondas de choque chegan ao chan, a presión do aire aumenta bruscamente, disminúe e logo volve a aumentar rápidamente.

Isto é o que produce o clásico boom sónico de "dobre golpe".

A NASA estivo traballando para desenvolver a súa propia nave supersónica cun golpe sónico máis silencioso, coa esperanza de permitir voos supersónicos sobre terra. O X-59 Quiet SuperSonic Technology X-plane, ou X-59 QueSST, non producirá máis ca un 'retumbar' sónico.(Pulsar texto para cambiar de idioma)